Prawo administracyjne

 • sporządzanie wniosków inicjujących postępowania administracyjne,
 • reprezentowanie w postępowaniach przed organami administracji publicznej, tj. w postępowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej na każdym etapie toczącej się procedury administracyjnej, w tym w postępowaniach odwoławczych o wydanie decyzji przez organy II instancji (np. przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym), a także przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • pomoc prawna w postępowaniach administracyjnych o wydanie wymaganych prawem koncesji, licencji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • postępowania, w przedmiocie:
  • zaskarżenia decyzji administracyjnej,
  • zaskarżenia uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego, oraz aktów prawa stanowionych przez organy administracji rządowej,
  • skargi na bezczynność organów administracji publicznej,
  • przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji,
  • zażalenia na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia,
  • wznowienia postępowania administracyjnego,
  • stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej,
 • pomoc prawna w zakresie postępowania egzekucyjnego w administracji (zwolnienia lub wyłączenia rzeczy spod egzekucji, wstrzymania czynności egzekucyjnych, zażalenia na postępowanie lub czynności egzekucyjne)