Prawo karne

  • sprawy karne i o wykroczenia,
  • zastępstwo procesowe w sprawach karnych w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego,
  • obrona w procesie karnym,
  • przygotowywanie pism procesowych i wniosków dowodowych,
  • reprezentacja skazanego w postępowaniu wykonawczym,
  • sporządzanie środków zaskarżenia z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń oraz prawa karnego skarbowego,
  • sporządzanie wniosków oraz zażaleń z zakresu prawa karnego wykonawczego,
  • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia,
  • doradztwo prawne w/w zakresie