Prawo pracy

  • opiniowanie umów o pracę oraz projektów regulaminów,
  • sprawy związane z wypadkiem przy pracy,
  • sprawy dotyczące nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę lub pracownika,
  • sprawy dotyczące ustalenia istnienia stosunku pracy,
  • sprawy o dyskryminację lub mobbing,
  • sprawy dotyczące wynagrodzenia za pracę,
  • sporządzanie odwołań od ugód zawartych przed komisją pojednawczą, wniosków o sprostowanie świadectwa pracy, sprzeciwów, zażaleń, pozwów oraz apelacji w postępowaniu przed sądem pracy