Prawo rodzinne i opiekuńcze

  • sprawy o rozwód,
  • sprawy o separację lub unieważnienie małżeństwa,
  • sprawy związane z uznaniem, ustaleniem lub zaprzeczeniem ojcostwa lub macierzyństwa,
  • sprawy alimentacyjne,
  • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej oraz ustalenia kontaktów z dzieckiem,
  • sprawy dotyczące podziału majątku wspólnego małżonków,
  • sprawy dotyczące ubezwłasnowolnienia oraz kurateli,
  • sprawy dotyczące przysposobienia